Profesionální předseda SV

Má Vaše společenství vlastníků problémy při volbě členů výboru či předsedy společenství?

Nikdo z členů SV nechce být předsedou?

Profesionální předseda SVJ

Na společenství vlastníků (dříve společenství vlastníků jednotek, SVJ) jsou kladeny povinnosti právního, účetního i obchodně technického charakteru, které jsou dány závaznými právními normami, a z toho plyne značná osobní odpovědnost členů výboru. To vyžaduje naprosto profesionální přístup.

Nový občanský zákoník umožňuje, aby statutárním zástupcem SV byla zvolena též osoba, která není členem SV. Nabízí se tedy možnost svěřit výkon této funkce profesionálům.

V souladu s novým občanským zákoníkem Vám nabízíme
službu výkonu funkce statutárního zástupce SV
(funkce předsedy společenství nebo předsedy výboru)

V rámci této služby zajišťujeme následující úkony:
 • jednáme ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění SV (dříve SVJ)
 • odpovídáme za vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky včetně plnění daňových povinností společenství
 • odpovídáme za vedení písemností (vedení evidence členství), zápisů ze shromáždění, usnesení a případnou skartaci písemností
 • činíme opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků
 • vedeme evidenci vlastníků jednotek a plníme povinnosti ve vztahu k společenství vlastníků jednotek
 • samostatně uzavíráme smlouvy dle finančního limitu určeného shromážděním
 • zajišťujeme včasné plnění závazků společenství vzniklé ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám, včas uplatňujeme pohledávky společenství
 • svoláváme shromáždění vlastníků, připravujeme podklady pro shromáždění, zajišťujeme pozvánky a prezenci, řídíme a organizujeme jednání shromáždění vlastníků jednotek, zajišťujeme zápis z jednání
 • zajišťujeme plnění usnesení shromáždění vlastníků a odpovídáme mu za svou činnost
 • vyřizujeme žádosti, doporučení, připomínky a stížnosti obdržené od členů společenství
 • poskytujeme průběžné informace členům společenství o své činnosti, důležitém dění ve společenství, o věcných a finančních výsledcích správy společných částí domu
 • zajišťujeme zpracování a schválení věcného a finančního plánu oprav a investic
 • navrhujeme výši záloh na úhradu za jednotlivé služby a způsob rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky, není-li rozúčtování úhrad za služby stanoveno zvláštním právním předpisem, provádíme kontrolu vyúčtování nákladů
 • konáme pravidelné porady se správcem objektu, včetně pravidelné kontroly objektu
 • vymáháme plnění povinností stanovených členům společenství
 • dohlížíme na výkon činnosti správce, provádíme jeho kontrolu

Výběr z domů, kde vykonáváme funkci profesionálního předsedy

SV Haštalská, Praha 1
SV Kladenská, Praha 6
SV Opletalova, Praha 1
SV R. Holeky, Praha 9
SV Soběslavská, Praha 3
SV Za Arielem, Praha 4
Kontaktujte nás pro vypracování nezávazné nabídky.
Volejte 224 810 045 nebo pište na info@rak.cz
Využijte našich dalších služeb
RAK CZ a.s. logo

RAK CZ a.s.

Naše společnost pracuje v systému managementu kvality u všech hlavních činností včetně procesu zajištění správy nemovitostí. Jsme tak jedna z mála realitních kanceláří v České republice, která má komplexně průběžně prověřovány činnosti interním i externím auditem.

Současně prohlašujeme, že jsme materiálně, personálně i technicky vybaveni tak, abychom zdárně plnili požadavky zadavatele.

Věříme, že v případě pro nás pozitivního stanoviska, potvrdíme Vaši důvěru. Další podrobnosti jsme připraveni projednat při osobní prezentaci.