Nabídka služeb

Společenství vlastníků  je právnickou osobou jako každá jiná obchodní korporace.

Nejedná se o spolek dobrovolníků, kteří se nad rámec svých pracovních povinností obětavě starají o společné problémy domu, ve kterém bydlí.

Na společenství vlastníků jsou kladeny povinnosti právního, účetního i obchodně technického charakteru, které jsou dány závaznými právními normami, a z toho plyne značná osobní odpovědnost členů výboru. To vyžaduje naprosto profesionální přístup.

Předseda společenství nebo předseda výboru

 • jednáme ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění SV (dříve SVJ)
 • odpovídáme za vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky včetně plnění daňových povinností společenství
 • odpovídáme za vedení písemností (vedení evidence členství), zápisů ze shromáždění, usnesení a případnou skartaci písemností
 • činíme opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků
 • vedeme evidenci vlastníků jednotek a plníme povinnosti ve vztahu k společenství vlastníků jednotek
 • samostatně uzavíráme smlouvy dle finančního limitu určeného shromážděním
 • zajišťujeme včasné plnění závazků společenství vzniklé ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám, včas uplatňujeme pohledávky společenství
 • svoláváme shromáždění vlastníků, připravujeme podklady pro shromáždění, zajišťujeme pozvánky a prezenci, řídíme a organizujeme jednání shromáždění vlastníků jednotek, zajišťujeme zápis z jednání
 • zajišťujeme plnění usnesení shromáždění vlastníků a odpovídáme mu za svou činnost
 • vyřizujeme žádosti, doporučení, připomínky a stížnosti obdržené od členů společenství
 • poskytujeme průběžné informace členům společenství o své činnosti, důležitém dění ve společenství, o věcných a finančních výsledcích správy společných částí domu
 • zajišťujeme zpracování a schválení věcného a finančního plánu oprav a investic
 • navrhujeme výši záloh na úhradu za jednotlivé služby a způsob rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky, není-li rozúčtování úhrad za služby stanoveno zvláštním právním předpisem, provádíme kontrolu vyúčtování nákladů
 • konáme pravidelné porady se správcem objektu, včetně pravidelné kontroly objektu
 • vymáháme plnění povinností stanovených členům společenství
 • dohlížíme na výkon činnosti správce, provádíme jeho kontrolu

Svolání a konání shromáždění SV

 • Pro účely shromáždění nabízíme zasedací místnost v sídle RAK CZ a.s. s kapacitou 30 osob a její využití není zvlášť účtováno.
 • Organizace hlasování

Správa nemovitostí

Při převzetí objektu do správy provedeme analýzu ekonomické agendy a technického stavu nemovitosti. Analýza spočívá v porovnání požadavků a potřeb příslušných obecně platných právních norem v jednotlivých oblastech s aktuálním stavem předávaného objektu. Na základě provedené analýzy stavu objektu v jednotlivých oblastech je zpracován harmonogram aktivit.

Spolupracujeme s odborníky, kteří mají zkušenosti se zajištěním grantů a čerpání podpory na obnovu kulturních památek apod. Díky našemu dlouhodobému smluvnímu partnerství s dodavateli (stavební firmy, elektrikáři, topenáři atd.) získáváme výrazné slevy na provedené práce a tím Vám ušetříme čas i peníze!

SV Online – online hlasování na shromáždění

Nový občanský zákoník umožnil společenstvím vlastníků rozhodovat otázky spadající do kompetence shromáždění i hlasováním ve formě písemného oběžníku. Ten však musí být opatřen vlastnoručním podpisem hlasujícího na dokumentu obsahujícím otázku, o které je rozhodováno. I tento postup však vyžaduje osobní přítomnost při podpisu dokumentu.

Řešením problému osobní přítomnosti při podpisu je náš systém“Signum 24„. Hlasování se provádí právně závazným způsobem, prostřednictvím internetové aplikace. Rozhodovat se tak dá ze zaměstnání, pracovní cesty, dovolené, dlouhodobého pobytu v zahraničí a pod.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.